2 Over Salve Arbo   2 Diensten   2 Contact

  4 Introductie
  4 Nieuws
  4 U denkt er aan...
  4 Snelle interventie
  4 Spoedcontrôle aan huis
  4 Second Opinion
  4 Medische keuringen
  4 Bioresonantie
  4 Contact
  4 Route
  4 Formulieren
  4 Links
  i Nieuws
Bedrijven kunnen invloed uitoefenen op het verzuim in hun organisatie door aandacht
te besteden aan leiderschap. Recent onderzoek toont aan dat de manier van
leidinggeven rechtstreeks effect heeft op de gezondheid van werknemers.

Het gaat dan niet alleen om medewerkers die zich uit onvrede met een leidinggevende
een dagje ziek melden. Zweeds onderzoek bij meer dan 20.000 Europese werknemers
laat zien dat leidinggevenden actief bijdragen aan een slechte gezondheid van hun
medewerkers als ze zich dictatoriaal gedragen, werknemers hun eigen zienswijze
opdringen, onoprecht en onvriendelijk zijn of zich juist afsluiten en helemaal niet
betrokken zijn bij hun medewerkers. Het effect is zelfs zo sterk dat werknemers een
merkbaar grotere kans hebben op een hartinfarct als hun leidinggevende er niets van
bakt. Ook wordt het risico op hartfalen groter naarmate werknemers ontevredener zijn.
Omgekeerd hebben betrokken managers een positief effect op de duur van verzuim als
hun werknemers toch ziek worden.

Modern leiderschap
Managers hebben de gezondheid van hun medewerkers dus deels zelf in de hand en dat
is goed nieuws. Dit betekent wel dat organisaties serieus aan de slag moeten met goed,
modern leiderschap. Een goede manager geeft werknemers de ruimte om zelf hun
werkzaamheden te plannen en uit te voeren, stimuleert teamwork en steunt en
inspireert zijn medewerkers. Ook moet hij integer en rechtvaardig zijn. Dit gedrag
heeft een positief effect op de gezondheidsbeleving van werknemers.

Tip!
Goed leiderschap is te leren. Workshops, cursussen en coaching kunnen managers de
fijne kneepjes bijbrengen. Deze investering werpt niet alleen vruchten af op het gebied
van vitaliteit, maar zorgt ook voor meer werkplezier en hogere arbeidsproductiviteit.

Bron: Gezond In Bedrijf Nieuwsbrief 3-2010

Vanaf 1 oktober kunt u ook terecht voor bioresonantie bij Salve Arbo.

Bioresonantie Therapie

• Snelle  diagnose

• Pijnvrije therapie

• Geen medicijnen

Met bioresonantie kan zowel een diagnose worden gesteld als een
behandeling worden gegeven.
De basis van bioresonantie therapie berust zich op de inzichten uit de
biofysica.
Met behulp van een Bicom apparaat worden storende frequentiepatronen
opgespoord, gemeten en omgezet aan de patiënt toegediend, met als
gevolg dat de lichaamseigen regulatie wordt hersteld.

Wanneer komt u in aanmerking voor bioresonantie:

  • Chronische vermoeidheid   • Eczeem
  • Allergieën                • Sportblessures
  • Migraine                  • Rookverslaving
  • Snurken
Voor meer informatie, neem vrijblijvend contact op met:

Salve Arbo Burchtweg 5
+ 9496 PD Bunne
Bioresonantie info@salvearbo.nl
www.salvearbo.nl

Kleine arbo-aanbieders vinden elkaar

Steeds meer kleinere arbodiensten en zelfstandige bedrijfsartsen proberen
om via netwerken en samenwerkingsverbanden hun dienstverlening scherper
te profileren.

Zelfstandig bedrijfsarts Willem Stroink is één van hen. Hij is actief lid van
ZBA, het landelijk netwerk van wettelijk geregistreerde bedrijfsartsen. "We
willen zo'n beetje de Bovag van de bedrijfsartsen worden," zegt hij.

Stroink benadrukt het belang van kwaliteit in zijn werk. Hij stapte zes jaar
geleden op bij een grote arbodienst omdat er volgens hem “geen ruimte
meer was voor preventieve taken” en werkplekonderzoeken voor klanten
“te duur” werden. Hij begon voor zichzelf.
“Eindelijk geen accountmanagers meer om me heen die artsen vertellen wat
ze moeten doen.” De verzuimgesprekken die Stroink tegenwoordig voert
duren minimaal drie kwartier.
En het confectie- of vangnetmodel voor verzuimbegeleiding en
arbeidsomstandigheden, waar de klanten in zijn vorige werkomgeving op den
duur in geperst werden, heeft hij verruild voor het maatwerkmodel.

In dat maatwerk schuilt een belangrijk concurrentievoordeel. Met hun
flexibele werkwijze, korte lijnen en voordelige prijsstelling zijn de arbo-
zzp’ers serieuze concurrenten voor arbodiensten die actief zijn in het
midden- en kleinbedrijf.
“Arbodiensten die opereren in een productgedreven markt, die producten
pushen in plaats van zich af te vragen wat de werkgever nu echt wil,
krijgen het lastig,” meent Ariëtte la Roi, directeur van arbodienst Cohesie
die is ontstaan uit de zakelijke dienstverlening – omdat, zo zegt ze,
“klantvriendelijkheid daar wčl centraal staat.”

Ook Cohesie is aangesloten bij een netwerk: de Club van Maastricht, een
nog jong brancheplatform van twintig kleinere arbodiensten dat zich wil
profileren als alternatief voor brancheorganisatie BoaBorea. Het netwerk wil
zich vooral keren tegen de “prijsdumping” waaraan de grote arbodiensten
zich volgens bestuurslid La Roi bezondigen. “Hun bedrijfsartsen werken soms
al voor negentig euro per uur, terwijl honderdvijftig euro normaal is. Als
kleinere arbodienst moet je daarop reageren.”

Een ander voorbeeld van een nieuw arbo-netwerk is MeerArbo, een
samenwerkingsverband van een arbodienst, een zelfstandig gecertificeerde
bedrijfsarts, een personeelsdienst en een re-integratiebureau. MeerArbo
werkt voor een ondernemersplatform van circa veertig bedrijven met in
totaal 5600 werknemers in de regio Hoofddorp/Amsterdam. Volgens
directeur James Eind van MeerArbo kunnen werkgevers via internet een
contract afsluiten, en krijgen ze hulp bij de inrichting van een arbosysteem.
“We hebben hier in deze regio een bepaalde mentaliteit van zaken zonder
omwegen regelen. Daar sluiten wij als kleinere arbodienst bij aan. De grote
arbodiensten zijn logger en voelen die mentaliteit minder aan.”

Auteur: Loek Kusiak
Bron: Samenvatting uit Arbo nr. 11 - 2009

Toename in aantal loonsancties voor werkgevers door het UWV.

Onderstaande ziet u een overzicht van de uitgedeelde sancties door het
UWV inzake de reďntegratie-inspanningen van werkgevers en werknemers:

Sancties
2006 2007 2008
Onvoldoende inspanningen werkgever 696 1.158 1.629
Onvolledig re-integratieverslag werkgever 310 300 341
Onvoldoende inspanningen werknemer 33 31 22
Onvolledig re-integratieverslag werkgever 91 49 39
Onvoldoende inspanningen werkgever en werknemer 9 5 5

U ziet het: de werkgever krijgt meer voor de kiezen, en moet dus duidelijk steeds -aantoonbaar- beter zijn best gaan doen. Het is dus van belang om een duidelijk beleid en reďntegratietraject voor ogen te hebben! Uw bedrijfsarts kan u daarbij goed ondersteunen.

Compensatieregeling voor loonkosten bij langdurige ziekte oudere werknemers

Werkgevers krijgen de loonkosten vergoed van oudere en langdurig zieke werknemers die voor ze in dienst kwamen minstens 52 weken werkloos waren.
De regeling gaat in op 1 juli 2009 en geldt voor personen die op deze datum 55 jaar of ouder zijn.
Het kabinet wil met deze compensatieregeling de kans vergroten dat oudere werklozen een baan krijgen.
Het wetsvoorstel dat de compensatieregeling regelt, is ingediend bij de Tweede Kamer. In de kabinetsreactie op het advies van de commissie Arbeidsparticipatie had het kabinet aangekondigd de introductie van de no-risk polis voor oudere werklozen te bezien.
Tijdens het Najaarsoverleg met de sociale partners heeft het kabinet deze regeling toegezegd. Dit heeft geleid tot de compensatieregeling.
Veel werkgevers zijn huiverig om langdurige werklozen van 55 jaar en ouder in dienst te nemen, omdat het beeld bestaat dat ouderen een hoger ziekteverzuim hebben en bij ziekte het loon moeten worden doorbetaald.
De compensatieregeling neemt deze drempel weg.
Het UWV gaat de werkgever compenseren voor de doorbetaling van het loon als de oudere werknemer langer dan dertien weken ziek is.
De werkgever krijgt de compensatie als de werknemer binnen de eerste vijf jaar na het in dienst treden ziek wordt.
De compensatieregeling is een tijdelijke regeling die loopt tot 1 juli 2019.

Bron: UWV 23-03-2009

Tips tegen crisis. geplaatst op 24 maart 2009

De 10 tips voor zzp’ers om zich te wapenen tegen de kredietcrisis:

• Onderscheid je van de rest in aanpak, kwaliteit en service;
• Onderzoek of je je markt kunt uitbreiden naar sectoren die minder gevoelig zijn voor    deze crisis;
• Blijf zakelijk met heldere contracten en een incassoregeling;
• Ga netwerken en kijk of je kunt samenwerken;
• Denk na over wat je zou kunnen doen als je omzet bijvoorbeeld 30% terugvalt;
• Investeer in het ontwikkelen van je kennis en kunde;
• Zorg dat je je belasting en administratie op orde hebt;
• Bespaar op onnodige uitgaven;
• Werk aan je acquisitie; opdrachtgevers nemen meer tijd voor beslissingen en stellen    zaken uit;
• Straal vertrouwen uit en lever niet te snel in op prijs en tarief.

Bron: FNV Zelfstandigen.

Meldingsplicht. geplaatst op 16 maart 2009

Sinds 1 november 2008 is de meldingsplicht naar het UWV aangepast.
Ziekmelden van uw werknemer hoeft sindsdien pas –uiterlijk- op de eerste werkdag van de 42e week van arbeidsongeschiktheid. Eerdere periodes van arbeidsongeschiktheid vooraf moeten er aan toegevoegd worden als deze periode onderbroken zijn geweest door perioden van herstel die korter duurden dan 28 kalenderdagen. U telt dan de feitelijke ziektedagen bij elkaar op, en zodra u aan 42 weken komt dient u dat direct te melden bij het UWV. Bij overtreding van deze meldingsplicht kan een boete volgen van € 455,00. Bijzonder is, dat u uw werknemer niet meer hersteld hoeft te melden als u eerder een ziektemelding hebt gedaan. Om onduidelijkheden te voorkomen is het mijns inziens wel raadzaam dat toch te doen, en het UWV heeft daarvoor ook een formulier ontwikkeld. Voor zowel de ziek- als de hersteldmelding vindt u de formulieren op de website onder het kopje formulieren.

Arbeidstijden. geplaatst op 1 maart 2008

De nieuwe Arbeidstijdenwet wordt per 1 april van kracht. De regels over de maximumwerktijd in de wet worden vereenvoudigd: in plaats van twaalf zijn er nog maar vier regels.

De vier regels zijn:

• 12 uur per dienst;
• 60 uur per week;
• over een periode van vier weken gemiddeld 55 uur per week;
• over een periode van zestien weken gemiddeld 48 uur per week.

Voor nachtdiensten gelden strengere eisen dan voor werken overdag. Een nachtdienst mag niet langer duren dan 10 uur. Voor werknemers die geregeld nachtdiensten draaien, mag de werkweek gemeten over een periode van 16 weken niet meer dan 40 uur bedragen. Na één of meer nachtdiensten geldt altijd een langere rusttijd. Het aantal nachtdiensten per 16 weken is maximaal 36; dat zijn er 117 per jaar. Alleen als er een collectieve regeling is mag hiervan worden afgeweken, dan mogen het er 140 worden. Ook voor een aantal andere bepalingen uit de Arbeidstijdenwet geldt dat er uitsluitend van mag worden afgeweken als er een collectieve regeling is: pauzeduur, aantal vrije zondagen en gemiddelde wekelijkse arbeidstijd per vier weken. Een collectieve regeling is meestal de cao, maar kan ook een schriftelijke overeenstemming zijn tussen de werkgever en de ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging.

Sectoren die een cao kennen waarin afspraken staan die afwijken van de nieuwe Arbeidstijdenwet, vallen onder een overgangsregeling. De nieuwe bepalingen gaan dan uiterlijk 1 april 2008 in, of zoveel eerder als de cao afloopt. Het Arbeidstijdenbesluit, waarin afwijkende regels staan voor een aantal beroepsgroepen, werknemers en situaties, wordt ook aangepast. Het nieuwe besluit moet eveneens per 1 april ingaan. Dit kan sneller worden geregeld, omdat voor een besluit geen procedure nodig is via Tweede en Eerste Kamer.

Bron: MKB Noord Nieuwsbrief

Klik hier om naar de introductiepagina te gaan!

 
copyright © 2007, Salve Arbo B.V. Design: DGS